PDA

View Full Version : Giáo án Hoá Học 12LeNgocLinh
22-08-08, 00:41 AM
Gửi quý thầy cô Giáo án Hoá 12- cơ bản.

6 phuong
30-08-08, 10:12 AM
6 phuong rat cam on ban Linh về giao an!

Admin
30-08-08, 11:52 AM
6 phuong rat cam on ban Linh về giao an!

Ngoài việc viết lời cảm ơn thế này thì nếu bạn bấm chuột vào nút "Cảm ơn" bên dưới bài viết mà bạn cần cảm ơn thì hay biết mấy.

anhminh38
01-09-08, 22:28 PM
toi muon tai giao an hoa 12 ve nhung khong doc duoc do chu da bi loi phong chu.ai coì meo gi mach gium toi voi

tienkrongbuk
02-09-08, 11:26 AM
Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Admin
02-09-08, 11:35 AM
Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi

Ý của bạn muốn nói gì vậy?

pxy
02-09-08, 12:29 PM
Gửi quý thầy cô Giáo án Hoá 12- cơ bản.


toi muon tai giao an hoa 12 ve nhung khong doc duoc do chu da bi loi phong chu.ai coì meo gi mach gium toi voi

Mình tải về và xem rồi có thấy lỗi font gì đâu. Rất bình thường giáo án sử dụng font chữ Vni-times . Bạn thử lại nha. Chúc bạn thành công.

hoabando2007
20-09-08, 14:46 PM
Tôi muốn tham khảo giáo án chuyên đề nâng cao hoá học 12. Bạn nào có cho mình xin với

LeNgocLinh
20-09-08, 23:54 PM
Đây là Giáo án 12 nâng cao, mình sưu tầm trên mạng, chưa đầy đủ bạn nhé.

lyly.0nljn3
21-09-08, 12:18 PM
em rat cam on co a.

xuanluyen
23-09-08, 12:25 PM
thanks! Cảm ơn Bạn nhiều lắm !

nguyenduysadec
14-10-08, 19:47 PM
bà con ui? ai có giáo án Hoá Học 12 cơ bản Full hok cho mình xin với. mình cần để nghiên cứu soạn gắp....vui lòng gửi cho mình qua email nhé: nguyenduysadec@gmail.com

ttvnol002
03-11-08, 22:31 PM
em rat cam on co a.

bà con ui? ai có giáo án Hoá Học 12 cơ bản Full hok cho mình xin với. mình cần để nghiên cứu soạn gắp....vui lòng gửi cho mình qua email nhé: nguyenduysadec@gmail.com

thanks! Cảm ơn Bạn nhiều lắm !

Admin
03-11-08, 22:38 PM
Thầy ttvnol002 không nên thực hiện việc spam như thế nhé! Nếu tiếp tục thì chúng tôi sẽ khóa tài khoản của thầy đấy!

tu_phu2008
06-11-08, 14:36 PM
đề kiểm tra 1tiết lớp 12 mới


Phát biểu không đúng là:
Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2
Thuỷ phân saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit
Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ có thể tham gia phản ứng tráng gương
Dung dịch mantozơ tác dụng được với Cu(OH)2
X là 1 este no đơn chức có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đun nóng 2,2(g) X với dung dịch NaOH dư thu được 2,05(g) muối. CTCT thu gọn của X là:


C2H5COOCH3
HCOOCH2CH2CH3
CH3COOC2H5
HCOOCH(CH3)2


Khi thuỷ phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất gì?


Axit axetic, ancol vinylic
Axit axetic, anđehit axetic
Axit axetic, ancol etylic
Axetat, ancol vinylic


Đun 12(g) axit axetic với 1 lượng dư ancol etylic( xúc tác H2SO4 đặc). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11(g) este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là bao nhiêu?


70%
75%
62,5%
50%


Một este có công thức phân tử C3H6O2, có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của este là:


HCOOC2H5
HCOOC3H7
CH3COOCH3
C2H5COOCH3


Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với:


Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
Na
Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng
AgNO3/NH3 đun nóng


Saccarozơ ,tinhbột, xenlulozơ đều có thể tham gia vào :


phản ứng tráng gương
phản ứng thuỷ phân
phản ứng với Cu(OH)2
phản ứng đổi màu iot


Chất lỏng hoà tan được xenlulozơ là:


benzen
etanol
ete
nước svayde


Cho sơ đồ chuyển hoá sau: tinh bột → X →Y → axit axetic. X , Y lần lượt là:


glucozơ, ancol etylic
ancol etylic, anđêhit axetic
mantozơ, glucozơ
glucozơ, etyl axetat


khối lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82(g) sobitol với hiệu suất 80% là:


2,25(g)
1,82(g)
1,8(g)
1,44(g)


Cho m(g) tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81% .toàn bộ lượng khí sinh ra cho hấp thu hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75(g) kết tủa. Giá trị của m là:


75(g)
65(g)
8(g)
55(g)


Đun nóng dung dịch chứa 27(g) glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là :


21,6(g)
32,4(g)
10,8(g)
16,2(g)


Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18% lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo của este là:


CH3COOCH3
CH3COOC2H5
HCOOC3H7
C2H5COOC3H7


Đun hỗn hợp glixerol với axit stearic và axit oleic(có H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau?


3
4
5
6


Để phân biệt 3 dung dịch : hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là:


Cu(OH)2
Dung dịch AgNO3/NH3
Cu(OH)2, to
Dung dịch iot


Trung hoà 4(g) chất béo cần dùng 0,3ml dung dịch KOH 0,1M .Chỉ số axit của chất béo đó là:


4,2
0,42
42
0,24


Cần dùng bao nhiêu lit dung dịch axit nitric 96%(D=1,52g/ml) để điều chế 29,7 kg xenlulozơtrinitrat (H=90%)?


24,39(l)
14,39(l)
4,39(l)
41,39(l)


Fructozơ không tham gia phản ứng với chất nào sau đây?


AgNO3/NH3
H2/Ni,to
Cu(OH)2
Dung dịch Br2


Xà phòng hoá 8,8(g) etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,2M .Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:


3,28(g)
8,56(g)
10,4(g)
8,2(g)


Cho các dung dịch : glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?

Phần tự luận:
Cho 3,06(g) hỗn hợp 2 este đơn chức là đồng phân của nhau tác dụng với 400ml dung dịch NaOH 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được muối của 1 axit hữu cơ và hỗn hợp 2 ancol .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,86(g) chất rắn khan .Chia hỗn hợp 2 ancol làm hai phần bằng nhau. Một phần cho tác dụng với Na dư thu được 0,168(l) H2(đktc) .Một phần đem oxi hoá hoàn toàn bằng CuO ,sản phẩm thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra 1,08(g) Ag.

Xác định CTPT của 2 este.
Viết công thức cấu tạo của 2 este.
Tính khối lượng của mỗi este trong hỗn hợp.

tu_phu2008
06-11-08, 14:45 PM
mệnh đề không đúng là:
CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2
CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime
CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3
Cho 0,1(mol) anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng thu được 43,2(g) Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1(mol) Y phản ứng vừa đủ với 4,6(g) Na. công thức cấu tạo thu gọn của X là:


HCHO
CH3CH(OH)CHO
OHC-CHO
CH3CHO


đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y thu được 2a mol CO2. Mặt khác để trung hoà a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. CTCT thu gọn của Y là:


CH3COOH
C2H5COOH
HOOC-CH2CH2-COOH
HOOC-COOH


Cho 15,6(g) hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2(g) Na, thu được 24,5(g) chất rắn . Hai ancol đó là:


CH3OH, C2H5OH
C3H7OH, C4H9OH
C3H5OH, C4H7OH
C2H5OH, C3H7OH


Dãy gồm các chất đều tác dụng được với AgNO3/NH3 là:


Anđehit axetic, butin-1, etilen
Anđehit fomic, axetilen, etilen
Anđehit axetic, axetilen, butin-2
Axit fomic, vinyl axetilen, propin


một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit .Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là:


CH3COOCH=CH2
CH2=CHCOOCH3
HCOOC(CH3)=CH2
HCOOCH=CHCH3


Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại tri este được tạo ra tối đa là:


4
3
5
6


Khi oxi hoá hoàn toàn 2,2(g) 1 anđehit đơn chức thu được 3(g) axit tương ứng .Công thức của anđehit là:


HCHO
CH3CHO
C2H5CHO
C2H3CHO


Thuỷ phân este có công thức C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y .Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y . Vậy chất X là:


Ancol metylic
Ancol etylic
Axit fomic
Etyl axetat


Cho tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là:


5
4
3
2


Dãy gồm các chất đều phản ứng được với phenol là:
Dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na
nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH
nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH
nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH
cho sơ đồ phản ứng:NH3 +CH3I X +HONO Y +CuO Z
tỉ lệ 1: 1
Biết Z có khả năng tham gia phản ứng trán gương. Hai chất Y và Z lần lượt là:CH3OH, HCHO
CH3OH, HCOOH
C2H5OH, HCHO
C2H5OH, CH3CHO


Cho các chất : etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là:


3
4
5
6


để có 29,7(kg) xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m(kg) axit nitric ( hiệu suất phản ứng 90%). Giá trị của m là:


42(kg)
30(kg)
10(kg)
21(kg)


Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 1400C . Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6(g) hỗn hợp 3 ete và 1,8(g) nước. Công thức phân tử của 2 ancol là:


CH3OH, C2H5OH
C2H5OH, C3H7OH
C3H5OH, C4H7OH
C3H7OH, C4H9OH


Cho các chất : ancol etylic, glixerol, gluczơ, đimetyl ete, axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là:


1
3
4
2


Oxi hoá 1,2(g) CH3OH bằng CuO nung nóng, sau 1 thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X gồm HCHO, H2O, CH3OH. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 được 12,96(g) Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là:


76,6%
80%
65,5%
70,4%


khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo 5(l) ancol etylic 46o là ( biết hiệu suất của cả quá trình là72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8g/ml)


5,4(kg)
5(kg)
6(kg)
4,5(kg)


dẫn 1,68(l) hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch Br2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4(g) Br2 đã phản ứng và còn lại 1,12(l) khí . Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68(l) X thì sinh ra 2,8(l) CO2. Công thức phân tử hai hiđrocacbon là(biết các thể tích đều đo ở đktc)


CH4 và C2H4
CH4, C3H4
CH4, C3H6
C2H6, C3H6


Axit cacboxylic no mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n vậy công thức phân tử của X là:


C6H8O6
C3H4O3
C12H16O12
C9H12O9


Cho 3,6(g) axit cacboxylic X no đơn chức tác dụng hoàn toàn với 500ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28(g) chất rắn khan. Công thức phân tử của X là:

A. C2H5COOH
B. CH3COOH
C. HCOOH
D. C3H­7COOHXà phòng hoá hoàn toàn 17,24(g) chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là:

A. 17,8(g)
B. 18,24(g)
C. 16,68(g)
D. 18,38(g)Ba hiđrocacbon X,Y,Z là đồng đẳng kế tiếp , khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X,Y,Z thuộc dãy đồng đẳng

A. Ankan
B. Ankađien
C. Anken
D. AnkinKhi tách nước từ ancol 3-metylbutan-2 ol sản phẩm chính thu được là:

A. 3-metylbut-1-en
B. 2-metylbut-2-en
C. 3-metylbut-2-en
D. 2-metylbut-3-enKhi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14
B. C3H8
C. C4H10
D. C5H12Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau 1 thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì còn lại 0,448(l) hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5.Khối lượng bìmh đựng dung dịch Br2 tăng là:

A. 1,04(g)
B. 1,32(g)
C. 1,64(g)
D. 1,2(g)Trung hoà 5,48(g) hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là :

A. 8,64(g)
B. 6,84(g)
C. 4,9(g)
D. 6,8(g)Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả : tổng khối lượng cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử cuả X là:

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1α-aminoaxit X chứa 1 nhóm NH2 . Cho 10,3(g) X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 13,95(g) muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. H2NCH2CH2COOH
B. H2NCH2COOH
C. CH3CH(NH2)COOH
D. CH3CH2CH(NH2)COOHđốt cháy hoàn toàn 6,2(g) một amin no đơn chức phải dùng hết 10,08(l) O2(đktc). Công thức của amin đó là:

A. C2H5NH2
B. CH3NH2
C. C4H9NH2
D. C3H7NH2người ta điều chế anilin bằng cách nitro hoá benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 78%?

A. 346,7(g)
B. 362,7(g)
C. 463,4(g)
D. 358,7(g)Cho 0,01mol CH3NH2 tác dụng với lượng dư dung dịch hỗn hợp NaNO2 và HCl thì thu được:

A. 0,01mol CH3NH3Cl
B. 0,01mol CH3NO2
C. 0,01mol CH3OH và 0,01mol N2
D. 0,01mol NaNH2một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Khi đun este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 17/22 lượnh este đã phản ứng . Công thức cấu tạo thu gọn của este là:

A. CH3COOCH3
B. HCOOC3H7
C. CH3COOC2H5
D. C2H5COOCH3PVC được điều chế theo sơ đồ : X→Y→Z→PVC. X là chất nào trong các chất sau:

A. Etan
B. Butan
C. Metan
D. PropanCao su thiên nhiên là polime của monome nào

A. Buta-1,4-đien
B. Buta-1,3-đien
C. Buta-1,2-đien
D. 2-metylbuta-1,3-đienCho lipit đơn giản là glixerin tri oleat( C17H33COOH axit oleic). Chỉ số iot của lipit đó là:

A. 80
B. 86,2
C. 68
D. 86để trung hoà 4(g) chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần một lượng KOH là:

A. 0,28(g)
B. 0,028(g)
C. 2,8(g)
D. 1,28(g)thuỷ phân 1 mol X rồi cho toàn bộ sản phẩm tham gia phản ứng với AgNO3/NH3 lấy dư thu được 4 mol Ag. Công thức cấu tạo đúng của X là:

A. HCOOCH=CHCH3
B. HCOOCH2CH=CH2
C. CH3COOCH=CH2
D. CH2=CHCOOCH3Cho 36,5(g) hợp chất hữu cơ A có công thức C6H10O4 tham gia phản ứng với 80(g) dung dịch NaOH 25% thu được 16(g) ancol metylic và muối hữu cơ. Công thức cấu tạo của A là:

A. H3COCOCH(CH3)COOCH3
B. H3COCOCH2CH2COOCH3
C. HOCOCH2CH2COOCH2CH3
D. cả A và B đều đúngTỉ khối hơi của 1 anđehit X đối với H2 bằng 28. công thức cấu tạo của anđehit là:

A. CH3CHO
B. CH2=CHCHO
C. HCHO
D. C2H5CHOZ là 1 axit hữu cơ đơn chức . Đốt cháy 0,1mol Z cần 6,72(l) O2 (đktc). Công thức cấu tạo của Z là:

A. CH3COOH
B. CH2=CHCOOH
C. HCOOH
D. C2H5COOHtừ các ancol C3H­8O và các axit C4H8O2 có thể tạo ra bao nhiêu este là đồng phân cấu tạo của nhau?

A. 3
B. 5
C. 4
D. 6một hỗn hợp gồm 25% 1 amin đơn chức no bậc một và 75% etan( theo tỉ lệ thể tích). Tỉ khối của hỗn hợp đối với H2 là 16,875. Số đồng phân của amin là:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4Đun 1 polime X với Br2 có mặt xúc tác bột Fe thấy sinh ra một chất khí không màu có thể làm kết tủa dung dịch AgNO3. X có thể là chất nào?

A. Polietylen
B. Polistiren
C. PVC
D. PolipropilenHãy chọn dãy các vật liệu polime có bản chất hoá học gần giống nhau:

A. sợi bông , tơ visco
B. tơ tằm, len, tơ nilon
C. sợi bông, tơ tằm, len
D. tơ tằm, len, tơ nilon, tơ viscokhi đốt polime nào sau đây toả ra mùi khét?

A. Tơ tằm, len
B. Tơ visco, PE
C. Tơ xenlulozơ, PVC
D. Tơ visco, tơ nilon-6,6Lên men 1 tấn khoai chứa 70% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%. Khối lượng ancol thu được là:

A. 0,338 tấn
B. 0,833 tấn
C. 0,383 tấn
D. 0,668 tấnKhi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin, tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O = a biến đổi trong khoảng nào?

A. 0,4< a <1,2
B. 0,8< a < 2,5
C. 0,4< a < 1
D. 0,75< a < 1đốt cháy hoàn toàn a mol 1 amino axit X thu được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. Amino axit X có công thức cấu tạo thu gọn là:

A. H2NCH2COOH
B. H2N(CH2)2COOH
C. H2N(CH2)3COOH
D. H2NCH(COOH)2Tơ capron (M=15000), tơ nilon-6,6 (M=2500). Hệ số trùng hợp của 2 loại tơ này lần lượt bằng:

A. 133, 11
B. 11, 133
C. 14, 133
D. 11, 123
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

tu_phu2008
06-11-08, 14:50 PM
Phản ứng este hoá giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?


Metyl axetat
Axyl axetat
Etyl axetat
Axetyl etylat


Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?


HCOOC3H7
C2H5COOCH3
C3H7COOH
C2H5COOH


Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?


HCOOC2H5
CH3COOCH3
HCOOC3H7
C2H5COOCH3


Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?


2
3
4
5


Một este có công thức phân tử C4H8O2 khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. Công thức cấu tạo của este là:


C3H7COOH
CH3COOC2H5
HCOOC3H7
C2H5COOCH3


Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:


C2H5OH
CH3COOH
HCOOCH3
CH3OCH3


Đun một lượng dư axit axetic với 13,8(g) ancol etylic có axit H2SO4 đặc làm xúc tác. Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11(g) este. Hiệu suất phản ứng este hoá là bao nhiêu?


75%
62,5%
60%
41,67%


Trung hoà 4(g) chất béo cần dùng 0,3ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là:


4,2
42
0,42
0,24


Xà phòng hoá 8,8(g) etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,2M . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô can dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là:


3,28(g)
10,4(g)
8,56(g)
8,2(g)


Cho các dung dịch : glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?


Cu(OH)2
Dung dịch AgNO3/NH3
Na
nước Br2


Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với:


Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng
Na
AgNO3/NH3 đun nóng


Saccarozơ ,tinh bột, xenlulozơ đều có có thể tham gia vào


phản ứng tráng gương
phản ứng với Cu(OH)2
phản ứng thuỷ phân
phản ứng đổi màu iot


Chất lỏng hoà tan được xenlulozơ là


Benzen
Ete
Etanol
nước svayde


Cho sơ đồ chuyển hoá sau: tinh bột→X→Y→ axit axetic. X và Y lần lượt là


Glucozơ, ancol etylic
Mantozơ, glucozơ
Glucozơ, etyl axetat
Ancol etylic, anđehit axetic


lượng gluczơ cần dùng để tạo ra 1,82(g) sobitol với hiệu suất 80% là:


2,25(g)
1,8(g)
1,82(g)
1,44(g)


Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic(có H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau?


3
4
6
5


Đun nóng dung dịch chứa 27(g) glucozơ với dung dịch AgNO3/ NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:


21,6(g)
10,8(g)
32,4(g)
16,2(g)


Cho m(g) tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75(g) kết tủa. Giá trị của m là :


75
65
8
55


Để phân biệt 3 dung dịch : hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn, ta dùng thuốc thử là:


Cu(OH)2
Dung dịch AgNO3/ NH3
Cu(OH)2, to
Dung dịch iot


Fructozơ không phản ứng được với:


H2/ Ni, to
Cu(OH)2
Dung dịch AgNO3/ NH3
Dung dịch Br2

Phần tự luận:
Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp 2 este no đơn chức là đồng phân của nhau cần dùng 3,92(l) O2(đktc), thu được 3,36(l) CO2(đktc). Mặt khác m(g) hỗn hợp 2 este tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 3,82(g) hỗn hợp 2 muối khan.

Xác định công thức phân tử của 2 este
Viết công thức cấu tạo của 2 este
Tính khối lượng mỗi este trong hỗn hợp.

kimhongquan
16-11-08, 08:10 AM
giáo án của bạn chua đầy đủ lắm

kimhongquan
16-11-08, 08:18 AM
các bạn sửa lại nhé

kimhongquan
16-11-08, 08:19 AM
mình có đứa em dạy Tiểu học cần giáo án Tiếng Anh. Ai có cho mình với. Thanks!

ninhkhuong
02-12-08, 12:28 PM
giáo án của bạn chua đầy đủ lắm
bác kimhongquan ơi sao phần vô cơ của bác em dow về lại đòi password vậy bác?

Puziet123
07-12-08, 13:16 PM
Theo mình nghĩ Post bài lên mạng là phục vụ lợi ích cộng đồng. vì vậy dù dỡ hay hay thì mọi người cũng nên khích lệ

Puziet123
07-12-08, 13:18 PM
Ủa chuyên môn lịch sử sao làm giáo án hoá hay đến như vậy

nguyenkhanhkhoi
08-01-09, 09:19 AM
thanks Linh về giáo án 12 nhe . Nhưng sao chĩ có hk 1 thui dzay.

buitrunghieu
01-02-09, 11:19 AM
tải vè ko doc duoc

ngo huy
17-06-09, 14:24 PM
t muốn chỉnh sửa giáo án của thầy thành giáo án của riêng t có dc ko?

Admin
17-06-09, 14:31 PM
t muốn chỉnh sửa giáo án của thầy thành giáo án của riêng t có dc ko?

Tất cả những tư liệu đưa lên đây đều mang tính chất tham khảo. Do đó, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa giáo án bạn tải về để phù hợp với ý đồ của bạn.

ngo huy
18-06-09, 14:55 PM
Tất cả những tư liệu đưa lên đây đều mang tính chất tham khảo. Do đó, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa giáo án bạn tải về để phù hợp với ý đồ của bạn.
rất cảm ơn thầy.

kieuphuong1988n
07-08-09, 22:40 PM
cam ơn chị ngọc linh, e đang học lớp nghiệp vụ sư phạm, tới môn soạn giảng, hồi giờ chưa soạn giáo án bao giờ nên còn lúng túng,cảm ơn chị rất nhiều.

trinhphuoctct
11-08-09, 21:20 PM
cảm ơn nhiều nghe ghé đang cần bài này mà bạn có may quá hiiiiiiiiiii thank

virus_tinhyeu
24-02-10, 18:18 PM
cám ơn cô nhìu, có thể cho em xin thêm phần hk2 đc ko cô

12c5AnMy
08-03-10, 12:08 PM
sao em down về rùi mà ko xem dc:(

HuyTeo
08-03-10, 16:21 PM
Mình đã tải về và xem tốt, bạn hãy thử tải lại, có lẽ bạn bị lỗi trong quá trình tải file. Font chữ dùng trong file là VNI-Times

cuonghnbd
29-04-11, 14:11 PM
Cảm ơn mọi người, tài liệu rất cần thiết để bổ sung kiến thức