PDA

View Full Version : 100 Đề toán tin và đố vui để họcThầy Thoại
09-12-08, 15:54 PM
Đây là tuyển tập 100 Đề toán tin và đố vui của Tạp chí Tin học và Nhà trường trong nhiều năm.
Download (Nhớ nhấn nút Cám ơn phía dưới) (http://socbombo.info/toantin/)

bang
21-07-09, 14:24 PM
Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT;

Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINHTRON;

Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ' Khong la ba canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Bài 6: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0)

Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Bài 10: Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.

Bài 11: Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?


Bài 13: Tính n!


Bài 18: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ
số thì bằng chính số đó ( abc = a3 + b3 + c3).

Bài 19: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?


Bài 20: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).


Bài 21: Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập.

Bài 22:
Trăm trâu trăm cỏ
Trâu đứng ăn năm
Trâu nằm ăn ba
Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Bài 23: Tạo bảng số dạng sau:


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Bài 30: Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh sau:

Bài 31: Tính các số Fibonacci:
- F1=F2 = 1
- Fn = Fn-1 + Fn-2

Bài 32: Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương . Ví dụ: - Số = 12345
- Số đảo = 54321

Bài 37: Hãy viết chương trình nhập giá trị cho ma trận vuông cấp n.
a. Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính
b. Tính tổng bình phương các số nằm trên hàng chẵn.
c. Tính tổng căn bậc hai các số không âm trên cột lẻ.
d. Đếm số phần tử có giá trị trong khoảng [1..5].

Bài 38: Viết chương trình nhập vào một ma trân, tính tổng bình phương của các số âm trong ma trận trên.

Bài 39: Viết chương trình nhập vào một ma trận. In ma trận chuyển vị của nó ra
màn hình. Ma trận B là ma trận chuyển vị của ma trận A nếu các phần tử của chúng có quan hệ B = A[j, i].

[I]Bài 41: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình. Program MAX_MIN_AVG;

Bài 42: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử.
a. Đưa những phần tử lẻ ra đầu danh sách, những phần tử chẵn về cuối danh sách và in kết quả ra màn hình.
b. Sắp xếp các phần tử lẻ đầu danh sách theo thứ tứ tăng dần, sắp xếp các phần tử
chẵn cuối danh sách theo thứ tự giảm dần. In danh sách ra màn hình.
Bài 43: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang nhị phân.
Bài 44: Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang bát phân.
Bài 45: Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và
đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.

Bài 46: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự, Kiểm tra xem nó có đối xứng hay không (Ví dụ: Chuỗi đối xứng RADAR, MADAM).

Bài 47: Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.
Bài 48: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Bài 51: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử.

a. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.
b. Nhập vào một số x bất kì, đếm số lần xuất hiện của nó trong dãy trên. c. In ra màn hình số phần tử nhỏ hơn hoặc bằng x.
d. In ra màn hình số phần tử lớn hơn x.
Bài 52: Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử . Sắp xếp dãy số theo
thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.
Bài 53: Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

In ra màn hình trong các phần tử trên đường chéo phụ.
Bài 54: Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Kiểm tra xem ma trận có
đối xứng hay không ?

Bài 55: Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng của 2 ma trận.

Tính tích của 2 ma trận.
Bài 56: Đếm số từ trong một chuỗi.

Bài 57: Trộn hai mảng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lại thành một mảng mới mà vẫn đảm bảo thứ tự của nó.
Bài 58: Viết chương trình nhập vào một danh sách sinh viên có n người ( mỗi sinh viên có họ, tên, tuổi, quê quán). In danh sách sinh viên ra màn hình. Sắp xếp danh sách sinh viên theo tuổi và in danh sách sau khi sắp xếp ra màn hình.

Bài 59. Viết chương trình nhập vào một file số nguyên. In file số nguyên này ra màn hình.

Bài 60: Mở một file số nguyên đã có trên đĩa, sao chép nội dung của nó sang một tập tin mới và in nội dung của tập tin sau khi sao chép ra màn hình.

Bài 61. Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số
nguyên F1 và F2 đã có trên đĩa. In nội dung của cả 3 tập tin trên ra màn hình.