PDA

View Full Version : giao an mam nonmiucung
23-01-10, 20:23 PM
Có ai biết cách lập kế hoạch tổ chức chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường mầm non<tức là giáo án điều khiển hoạt động ấy ạ> cho trẻ từ 24-36 tháng với mẫu giáo bé, nhỡ, lớn.
Trong đó cótất cả các hoạt động trong ngày của trẻ < Đón trẻ; thể dục sáng, điểm danh, trò chuyện; hoạt động chung,hoạt động dạo chơi ngoài trời; tổ chức hoạt động góc; tổ chứuc hoạt động vệ sinh-ăn trưa; Tổ chức hoạt động ngủ trưa; tổ chức vận động nhẹ ăn quà chiều cho trẻ; tổ chức hoạt động chiều cho trẻ; tổ chức giờ trả trẻ>
Em đang cần rất gấp,ai có tài liệu gì xin chỉ bảo và hướng dẫn cho em nha.em xin chân thành cảm ơn

thu lien202
23-01-10, 21:24 PM
Toi dang can mot ke hoach to chuc hoat dong chung co muc dich hoc tap.Hoat dong lam quen voi bieu tuong Toan tôi mới học phương pháp này nên tôi muốn tham khảo thêm về cách soạn .Ai có tài liệu gì thì trả lời giúp tôi nhé.

thaithidiep
23-01-10, 22:14 PM
Tôi chưa thể viết được gì cả vì còn lạ lẫm với tôi,mong BQT thông cảm nếu có thời gian tôi sẽ thực hiện điều này, hiện tôi đang tìm cho mình các tư liệu để viết sáng kiến kinh nghiệm. Diễn đàn có thể giúp tôi được không ?

thaithidiep
23-01-10, 22:18 PM
sao không có trả lời vậy ?

tieuconuong
04-03-10, 20:01 PM
dien dan co the dang tai tren mang nhung giao anmam non ung dung cong nghe thong tin dc ko?
tim hoai mà ko mà ko thay]
neu dc tieu cô nương xin chan thanh cam on
xin goi som
va cho biet co the vào trang web nao de co dc nhieu giáo an

minhnguyetp
12-03-10, 15:18 PM
Mình đang rất cần giáo án bài giảng điện tử môn âm nhạc mẫu giáo 5 tuổi. Bạn nào có cho mình xin với , mình đã có tải trên mạng về 1số nhưng không có âm thanh và không có giáo án đi kèm rất khó hiểu. Xin cám ơn các thầy cô!

nguyenphong
15-03-10, 09:24 AM
chào các bạn!cảm ơn abn quan trị đã cho tôi được tham gia diễn đàn.hiện tại tôi mới tham gia nên chưa biết viết gì cả mong thông cảm.các bạn ạ!tôi đang tìm một số giáo án mẫu để tham khảo nếu có các bạn gửi cho tôi nhé.cảm ơn các bạn nhiếu!

linhdinh
19-03-10, 20:00 PM
mình mới tham gia thui,mong các bạn júp đỡ mình nha.mình dang cần giáo án của mẫu giáo nhỡ của tất cả các chủ điểm.mình cám ơn trước nha.

nguyenthimo
07-04-10, 09:36 AM
Tôi chưa thể viết được gì cả vì còn lạ lẫm với tôi,mong BQT thông cảm nếu có thời gian tôi sẽ thực hiện điều này,

nganhaiyen
09-04-10, 10:22 AM
cam on> co aj co giao an man non guicho em voi? em xin cam on nhiu

manu
25-04-10, 11:53 AM
KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG


Thöù 6 Ngaøy 16 thaùng 4 naêm 2010

CHUÛ ÑEÀ NHAÙNH : BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU


Hoaït ñoäng coù chuû ñíchPHAÙT TRIEÅN NGOÂN NGÖÕ

ÑEÀ TAØI : THÔ AÛNH BAÙC
I/ Muïc ñích yeâu caàu :
- treû hieåu noäi dung baøi thô noùi veà tình caûm cuûa baùc ñoái vôùi caùc chaùu thieáu nhi
- Treû thuoäc baøi thô , bieát theå hieän gioïng ñieäu ngöõ ñieäu baøi thô
- Thoâng qua noäi dung baøi thô, treû bieát ñöôïc tình caûm cuûa baùc Hoà daønh cho caùc chaùu thieáu nhi , yeâu quyù baùc hoà
1/ Khoâng gian toå chöùc : trong lôùp hoïc
2/ Ñoà duøng :
-tranh chöõ
-Tranh aûnh veà baùc xung quanh lôùp
- Bang nhaïc
3/Tích hôïp :
- aâm nhaïc: Haùt ““ Ñeâm qua em mô gaëp baùc Hoà
- Vaên hoïc :Ñoïc thô “ chuùng em chôi giao thoâng ”,ñoïc thô : coâ daïy con
4/ Tieán trình hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng cuûa coâ
Hoaït ñoäng cuûa treû
* Hoaït ñoäng 1 :
- -Coâ cho treû haùt vaø vaän ñoäng theo baøi thô “ Ñeâm qua em mô gaëp baùc Hoà
- Baøi haùt noùi veà ai ?
- caùc con haõy nhìn xem xung quanh lôùp chuùng ta coù nhöõng tranh Gì ?
- Ñuùng roài ñoù laø nhöõng tình caûm cuûa caùc chaùu thieáu nhi daønh cho baùc , ñeå toû loøng kính yeâu Baùc . lôùp chuùng minh0
coù treo aûnh baùc Hoà ñaáy , baùc tuy raát baän roän nhöng vaàn daønh tình caûm cho caùc chaùu thieáu nhi
* Hoaït ñoäng 2 : ñoïc thô dieãn caûm
-Coù moät baøi thô noùi leân tình caûm cuûa Baùc vôùi caùc chaùu thieáu nhi . Ñoù laø baøi “ Aûnh Baùc” cuûa chuù Traàn ñaêng Khoa lôùp mình cuøng nghe coâ ñoïc nha
-Coâ Ñoïc keát hôïp cöû chæ ñieäu ñoä treân neàn nhaïc
-Coâ vöø ñoïc baøi thô gì?
- Baøi thô “ Aûnh Baùc” do ai saùng taùc
-Coâ ñoïc thô keát hôïp tranh chöõ caùi to
- Treû ñoïc thô 2-3 laàn cuøng coâ
- coâ cho ñoïc thô theo nhoùm , toå , caù nhaân
* Hoaït ñoäng 3 : Ñaøm thoaïi- Trích daãn
- Coâ ñoïc “ Nhaø em ……………………..


…………………..

……… trong nhaø “
-Nhaø baïn nhoû treo tranh veà ai?
- Baïn thaáy Baùc hoà trong tranh nhö theá naøo ?


“ Ngoaøi saân coù …………….

…………………………………………

……………………………………….nhô ù ra haàm ngoài “
-Khi nhìn aûnh baùc baïn nhoû thaáy baùc caên daën ñieàu gì?
- ai coù theå leân ñoïc nhöõng caâu thôi vaø theû hieän gioïng daën doø cuûa baùc ?
- Baùc ñaõ daën doø caùc baïn nhoû khoâng ñöôïc ñi chôi xa , bieát laøm nhöõng coâng vieäc phuø hôïp vôùi löùa tuoåi cuûa mình . Khi ñaát nöôùc coøn chieán tranh caùc baïn nhoû thuôøng phaûi xuoáng haàn ñeå traùnh bom ñaïn cuûa giaëc myõ . Ngaøy nay chuùng mình ñöôïc soùng trong caûnh hoaø bình , ñöôïc hoïc hnhf vui chôi , chuùng ta phaûi laøm theá naøo ñeå baùc vui loøng nhæ?
- Caâu thô naøo trong baøi thô theå hieän baùc luoân quan taâm tôùi caùc chaùu


“ Baùc lo bao ………………

………………….. ……………vôùi em “
- ñoïc ca dao
* Hoaït ñoäng 4 :
Lôùp mình ñaõ ñöôïc nghe haùt veà baùc , ñoïc thô veà baùc vaäy baây giôø coâ cuøng caùc con seõ nghe nhaïc vaø ñoïc thô vaän ñoäng laïi moät laàn nöõa theo baøi thô “ aûnh baùc “
- Treû traû lôøi


- treû traû lôøi
- treû traû lôøi
- treû traû lôøi
- treû traû lôøi

manu
25-04-10, 11:54 AM
KEÁ HOAÏCH TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG

Thöù 3 Ngaøy 27 thaùng 4 naêm 2010
Chuû ñeà nhaùnh : TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC

Hoaït ñoäng coù chuû ñích
PHAÙT TRIEÅN THAÅM MYÕÑEÀ TAØI :Nghe haùt :Taïm bieät buùp beâ ( vaän ñoäng )

Nghe : em yeâu tröôøng em

T/C : son mi
I/ Muïc ñích yeâu caàu :
-treû haùt thuoäc baøi haùt vaø vaän ñoäng nhòp nhaøng theo nhòp baøi haùt “Taïm bieät buùp beâ ”
-Thích nghe coâ haùt , höôøng öùng baèng caùch theå hieän caûm xuùc cuøng coâ theo baøi haùt ,Treû hieåu vaø chôi ñuùng Höùng thuù chôi
-Treû hieåu vaø yeâu ngoâi tröôøng cuûa mình , bieát giöõ gìn vaø baûo veä
1/ Khoâng gian toå chöùc : Trong lôùp hoïc
2/ ñoà duøng:
- Baêng nhaïc, xaéc xoâ, phaùch tre cho coâ vaø treû
3/Tích hôïp:
-Vaên hoïc :Ñoïc thô “ Coâ daïy con ”
- Aâm nhaïc :Haùt laïi baøi “lyù caây boâng”
4. Tieán trình toå chöùc

Hoaït ñoäng cuûa coâ
Hoaït ñoäng cuûa treû
* Hoaït ñoâng 1
- Ñoïc thô “Em cuøng laø coâ giaùo ” vaø troø chuyeän vôùi treû veà tröôøng maàm non
* Hoaït ñoäng 2 : haùt vaø vaän ñoäng
-Coâ haùt cho treû nghe 2-3 laàn
- caùc con vöøa ñöôïc nghe baøi haùt “Taïm bieät buùp beâ ” nhaïc vaø lôøi cuûa taùc giaõ Hoaøng thoâng
Cho treû haùt 1 laàn , neáu sai coâ söõa sai
-Môøi treû haùt theo tay coâ( haùt luaân phieân töøng caâu)
-Môøi caù nhaân – nhoùm –môøi toå
+Cho treû haùt vaø voã tay theo nhòp:
- Coâ gôïi yù ñeå treû choïn goõ ñeäm cho baøi haùt keát hôïp xaéc xoâ, phaùch tre
-Vaän ñoäng treân cô theå theo nhòp baøi haùt
* Hoaït ñoäng 3 : Nghe haùt : caùc con saép ñöôïc leân lôùp 1 roài phaûi khoâng naøo , duø caùc con coù leân lôùp 1 hay khoâng caùc con vaãn seõ nhôù veà tröôøng maàm non cuûa chuùng mình phaûi khoâng naøo coù 1 baïn nhoû cuõng vaây baïn duø ñi ñaâu nhöng baïn vaãn nhôù veà tröôøng mình ñaõ hoïc coâ vaø caùc con cuøng thöôûng thöùc baøi “ em yeâu tröôøng em” nhaøc vaø lôùi : Thanh lam
- laàn 1 : Coâ môõ nhaïc vaø haùt theo nhaïc
-Laàn 2 : coâ muùa minh hoaï
-Laàn 3: coâ môõ nhaïc coâ vaø treû cuøng muùa
Coâ vaø treû cuøng vaän doäng 1-2 laân
*Hoaït ñoäng 4: troø chôi
- troø chôi : son mi
-Cô đóng vai con mèo kêu:"meo...meo..." hoặc "mèo...mèo...", tiếng kêu có gắn với tiết tấu, trẻ đáp lại đúng như cô đã làm mẫu.
+Cô làm mẫu :"meo, meo ,meo.."
+Trẻ làm theo:"meo, meo, meo.."
+Cô(mèo trắng):"meo, meo, meo.."
+Trẻ(mèo vàng):"mèo, mèo,mèo.."
+Cô(mèo vàng):"mèo, mèo, mèo..."
+Trẻ(mèo trắng):"meo, meo, meo.."
_Cô đóng vai mèo kêu 3 hay 4 tiêng theo tiết tấu.Trẻ sẽ đáp lại 3 hay 4 tiếng theo tiết tấu của cô.Cô đóng vai mèo kêu"Meo"(sol), trẻ đáp lại bằng:"Mèo"(Mi).Sau đó tiếp tục chơi ngược lại.
- Haùt laïi baøi “tam bieät buùp beâ ”
- caùc con raát gioûi tieát hoïc chuùng ta ñeán daây laø heát

- Treû nghe coâ haùt.- Treû haùt.


- Treû haùt vaø keát hôïp caùc duïng cuï

- Treû vaän ñoäng cuøng coâ

myhuong71
07-05-10, 21:37 PM
bạn vào trang www.mamnon.com.vn (http://www.mamnon.com.vn) mà tìm nhiều lắm

Lê Bảo
19-05-10, 20:29 PM
Mình vừa tham gia diễn đàn kính mong được sự hướng dẫn và giúp đở các bạn

kimhoa88
10-08-10, 16:15 PM
mình cững vừa mới tham gia diễn đàn,có gì thì giúp đỡ mình nhé,mình cũng vừa mới ra trường rất mong được các anh chị hướng dẫn giúp đỡ

nguyenlanhd
17-08-10, 10:36 AM
Em đang cần giáo án chi tiết dạy trẻ cách xâu vòng. Các anh chị giúp em với. Thanks

Mai Tu Lang
29-08-10, 21:22 PM
bạn nào có giáo lớp lớp chồi chương trình giáo dục mầm non mới cho mình xin với nhé, nếu biết chỉ mình với mình cảm ơn trước nhé. xin liên hệ với mình email: mtulang@zing.vn

van tu
05-09-10, 09:43 AM
hãy giúp tôi với. Tôi cần giáo án mầm non lớp mầm. Cảm ơn nhiều lắm

van tu
05-09-10, 09:46 AM
mình cũng vừa mới tham gia diễn đàn thật sự mình chưa quen vi tính lắm. Giúp mình có bộ giáo án mầm non lớp mầm nhé!

vuquy0312_2009
08-09-10, 08:18 AM
tôi đang cần giáo án mầm non 3 tuổi

vuquy0312_2009
08-09-10, 08:24 AM
hic tôi cần giáo án lớp mầm jup tôi với hic hic

khanhanh08
11-09-10, 23:07 PM
mình cần giáo án lớp chồi và lớp lá trọn bộ các chủ điểm, ai có giúp mình vói. dạy theo chương trình mầm non mới hoặc đổi mới cũng được. cam ơn cả nha trươc nhé!

khanhanh08
11-09-10, 23:11 PM
minh vao www.mamnon.vn (http://www.mamnon.vn) roi trong dó ko có chủ diem tron bo ma co tung tiet thoi.

mnphansinh
24-09-10, 16:18 PM
Bạn có thể tham khảo trong cuốn chương trình khung của bô ra 2006

honggianghg
27-10-10, 18:51 PM
ôk. mình rất vui khi được là một thành viên của diễn đàn mình hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định của diễn đan

bongtomnguyen
29-10-10, 23:50 PM
cam on cac ban, minh sap len tiet nen vao day de tham khao, neu co bai day nao hay nho mail cho minh nhe. thank

diemle
05-11-10, 05:00 AM
GIAÙO AÙN

ÑEÀ TAØI : TOÂ MAØU MOÄT SOÁ ÑOÀ DUØNG DUØNG ÑEÅ UOÁNG


I/ Yeâu caàu:
- Chaùu bieát goïi teân,coâng duïng cuûa moät soá ñoà duøng…. duøng trong vieäc uoáng.
- Reøn kyõ naêng caàm buùt baèng vieäc toâ maøu treân saûn phaåm.
- Phaùt trieàn cô tay cuûa treû.
- Giaùo duïc treû bieát caùch caàm ly uoáng nöôùc.

II/ Chuaån bò:
- Moâ hình buùp beâ.
- Hình veõ moät soá ñoà duøng ñeå uoáng.
- Buùt maøu.
III/ Tieán haønh:
· Hoaït ñoäng 1: cuøng beù nhìn nheù
-Tình huoáng ñeán nhaø baïn buùp beâ chôi.
-Quan saùt ñoà duøng ñeå uoáng nhö ly,taùch,ca…cuøng tìm hieåu teân goïi,coâng duïng cuûa ñoà duøng.
-Cho treû quan saùt ly ,ca,taùch vôùi nhieàu chaát lieäc khaùc nhau.
-Coâ laøm maãu sau ñoù toâ aømu cho treû xem veà caùch caàm buùt,caùch toâ maøu sao cho ñeàu maøu treân tôø giaáy veõ.
· Hoaït ñoäng 2: Beù cuøng troå taøi
-Chia treû veà nhoùm.
-Treû cuøng toâ maøu ñoà duøng ñeå uoáng.
-Coâ quan saùt vaø cuøng giuùp ñôõ treû
· Hoaït ñoäng :Cuøng nhau nhìn xem beù naøo kheùo hôn.
-Treû nhaän xeùt saûn phaåm cuûa baïn vaø cuûa treû.
-Keát thuùc hoaït ñoäng

huongthipham
05-11-10, 20:06 PM
ban viet rat trinh tu theo chu de, phu hop voi lua tuoi

ntamhung
21-11-10, 20:01 PM
Mình đang chuẩn bị cho tiết chuyên đề dạy trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, thứ tự các ngày trong tuần. Ai có giao án gửi cho mình với. Rất mong nhận được s\ự giúp đỡ của các ban, xin trân thành cảm ơn.

sssssssssssssssssssssssss
05-12-10, 12:12 PM
mình muốn tìm chủ đề nghề nghiệp( bài chú bộ đội hành quân trong mưa) ai có cho mình mượn tham khảo! mình xin cảm ơn ( mẫu giáo 4 -5 tuổi)
:)

betu83
26-03-11, 19:32 PM
em muốn tìm giáo án chủ đề quê hương soạn theo chương trình giáo dục mầm non mới của lớp lá

rom.lien
02-11-11, 19:50 PM
thông cảm nhé mình chưa thể gửi gì cho diễn đàn được. mình đang cần được giúp đõ

bibibi
02-03-12, 22:03 PM
ai có giáo an mam non môn văn học:biểu diên văn nghệ+ hoạt động khám phá ngày quốc tế phụ nữ. giúp mình với,thank

davinchi
27-03-12, 21:08 PM
em đang rất cần giáo án mầm non về chủ đề " rác trong trường mầm non", " bé và môi trường"," rác"... anh chị giúp em với. em cảm ơn nhiều ah.