PDA

View Full Version : Giáo án Thể dục năm 2009 - 2010 được soạn theo từng tuần.trantrongthi1980
04-02-10, 21:38 PM
Giáo án này mình mới soạn đến tuần 26. Riêng lớp 7 học kì I mình không dạy nên chưa đủ. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện để đưa lên trong thời gian ngắn nhất.
Nên vẫn còn phần nữa, sau khi minh soạn xong mình lại gửi lên, rất mong nhận được những góp ý bổ ích giúp mình.

surau
14-02-10, 14:44 PM
Cám ơn bạn đã up lên, đang tải về nghiên cứu thử.

busycat_man
24-02-10, 14:47 PM
bạn sử dụng font gì cho những bài này vậy

tumacteen
24-02-10, 17:16 PM
cams own tratrongthi nhe

tudecaugo
01-03-10, 22:17 PM
Cảm ơn rất nhiều, mình rất cần những tư liệu như vậy

trantrongthi1980
04-03-10, 23:12 PM
bạn sử dụng font gì cho những bài này vậy
Mình sử dụng chủ yếu là .vntime thui
Chưa chuyển về unicost được
Mình sẽ chuyển về unicost và up lên tiếp.

kenta9x
05-04-10, 21:50 PM
rất cảm ơn thầy.... em cũng sắp ra giảng dạy rồi nên rất cần những tài liệu như thế này để tham khảo ... cảm ơn thầy nhiều !

tuyencan
13-08-10, 16:06 PM
Pass cua Giao an TD 7 Hoc Ky 1 là gì vậy cho em vói.

tuongtrinh842010
27-08-10, 15:55 PM
Bạn có thể gửi cho Mình Bộ Giáo án Môn Thể dục của khối Tiểu học theo chuẩn kiến thức kĩ năng của năm 2010 được không? Mình cảm ơn/

huongtien09
04-09-10, 13:14 PM
Mình muốn biết paword của giáo án 7 cả năm của ban? để minh tham khảo. rất mong bạn giúp đỡ.

lucviethung
07-09-10, 13:00 PM
ai có giáo án thể dục lớp 1 tới 5 gửi em với vudieuhagiang_1989@yahoo.com em dow về open ra thì kiểu chữ ko đúng mặc dù em đã chỉnh lại mà vẫn ko được.

lucviethung
07-09-10, 13:08 PM
anh chị nào co giáo án từ lớp 1 tới lớp 5 gưi em với em cũng đã dow về nhưng toan bị thế này .


Tuaàn: 1 Baøi soá : 1 Ngaøy daïy :


Ñeà baøi: Giôùi thieäu chöông trình - Troø chôi: “Dieät caùc con vaät coù haïi”
IMUÏC TIEÂU:
1/Kieán thöùc :Giôùi thieäu chöông trình TD lôùp 2 .Moät soá qui ñònh trong giôø hoïc TD.Bieân cheá toå, choïn caùn söï. Hoïc giaäm chaân taïi choã- ñöùng laïi. OÂn troø chôi”dieät caùc con vaät coù haïi’
2/Kó naêng :HS bieát ñöôïc 1 soá ND cô baûn cuûa chöông trình, tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng.
3/ Thaùi ñoä :HS taäp trung laéng nghe vaø tham gia tích cöïc.
II.ÑÒA DIEÅM, PHÖÔNG TIEÄN: Veä sinh saân taäp, 1 coøi.
III.NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

Noäi dung hoaït ñoäng
TLVÑ
Ñ LV Ñ
Phöông phaùp toå chöùc luyeän taäp .
I.PHAÀN MÔÛ ÑAÀU:
-GV taäp hôïp lôùp phoå bieán noäidung vaø yeâu caàu giôø hoïc
-HS ñöùng taïi choã, voã tay,haùt.
5 phuùtx x x x x x x
x x x x x x xII.PHAÀN CÔ BAÛN:
-Giôùi thieäu chöông trình TD lôùp 2
-Moät soá qui ñònh khi hoïc giôø TD: GV nhaéc laïi noäi qui hoïc taäp
-Bieân cheá toå luyeän taäp, choïn caùn söï.
-Giaäm chaân taïi choã –ñöùng laïi .
-Troø chôi :Dieät caùc con vaät coù haïi
+GV neâu teân troø chôi.
+HD hoïc sinh chôi
.Cho hs neâu teân caùc con vaät coù ích, caùc con vaät coù haïi.
.GV neâu:Khi coâ noùi ñeán teân con vaät , caùc em suy nghó xem con vaät ñoù coù lôïi hay haïi, neáu coù haïi caùc em ñoàng thanh hoâ: “Dieät! Dieät! Dieät”, neáu coù lôïi caùc em im laëng.
+Cho hs chôi thöû
+Cho hs chôi, GV theo doõi phaùt hieän nhöõng em noùi sai.

25 phuùt

x x x x x x x x x
x x x x x x x x xx x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x


mặc dù em đã chỉnh sửa lại mà vẫn ko đc ai có gửi cho em hay giậy em cách chỉnh lại cái kia với nếu ko gửi vào vudieuhagiang_1989@yahoo.com em cảm ơn nhiều....:D:D:D:D

khoctrongdembl
27-09-10, 09:05 AM
xin chào các thầy cô, mình mới tới đây. có gì xin thầy cô giúp đỡ thêm. thank cả nhà:)

khoctrongdembl
27-09-10, 09:07 AM
thầy cô nào có giáo àn môn thể dục cấp tiểu học từ lớp 1 - 5 cho mình xin với.
gmail của mình là kiennghiquach.

letrongdong82
08-10-10, 00:56 AM
Có bạn nào có bài giảng ppt môn thể dục tiểu học không cho mình xin với nhé cám ơn nhiều. mình đang rất cần

trinhdh
29-12-10, 10:49 AM
Khong co pass sao lam duoc ban oi

ManhHai1980
05-01-11, 20:34 PM
Minh đang cần giáo an thể dục tiểu hoc co ai co khong giúp minh voi
giáo án tiểu học theo CKTKN nhe
cảm ơn các bạn nhieu
anh admin ơi em thấy tren diễn đàn co giao an tiểu học theo CKTKB nhưng sao không co lic dow vay anh có thể cho em được không

demquanglong
18-01-11, 20:24 PM
thanks

khavy
15-08-11, 12:03 PM
Cám ơn bạn Trantrongthi mình đã tải về và đang nghiên cứu:)

hungloc
10-10-11, 10:57 AM
giáo án này khá hay đó. ông xã nhà mình dạy thể dục nên rất cần giáo án để tham khảo. em chân thành cảm ơn bác nhìu nhìu nhé!