+ Trả lời Chủ đề
Trang 11 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 9 10 11 12 13 21 ... CuốiCuối
Kết quả 101 đến 110 của 371

Chủ đề: Giáo án Mầm non

 1. #101
  Lớp mầm Hoa mi binh duong's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Đang ở
  Cao đẳng sư phạm MN
  Bài viết
  2
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0

  giao an MN

  Giao an MN
  mình co ke hoach cho chu diem truong Mn cac ban xem roi gop y gium minh nhe
  CHUÛ ÑIEÅM : TRÖÔØNG MAÀM NON
  MUÏC TIEÂU
  I : PHAÙT TRIEÅN THEÅ CHAÁT
  Treû coù khaû naêng thöïc hieän caùc vaän ñoäng cô baûn ñi , chaïy , nhaûy , leo treøo Phaùt trieån söï phoái hôïp vaän ñoäng caùc giaùc quan. Thöïc hieän caùc baøi taäp vaän ñoäng trong chuû ñieåm : Tung boùng , ñaäp boùng vaø baét boùng ; baät taùch vaø chuïm chaân
  -Taäp cho treû theå hieän baèng lôøi noùi vôùi coâ giaøo moät soá daáu hieäu khi bò oám ,
  -Nhaän bieát nhöõng vaät duïng , nôi an toaøn vaø khoâng an toaøn taïi tröôøng , moái nguy hieåm khi theo ngöôøi laï , ra khoûi khu vöïc lôùp ,tröôøng khi chöa ñöôïc pheùp cuûa coâ giaùo . giöõ an toaøn cho baûn thaân vaø cho baïn khi chôi .
  -Luyeän taäp thoùi quen toát veà veä sinh caù nhaân , ñi veä sinh ñuùng nôi qui ñònh
  -Höôùng daãn treû laøm quen vôùi caùc loaïi thöïc phaåm , löông thöïc caùch aên uoáng phuø hôïp cho cô theå phaùt trieån caân ñoái , taäp cho treû moät soá haønh vi aên uoáng vaên minh , bieát nhaän xeùt pheâ phaùn nhöõng thaùi ñoä aên uoáng khoâng phuø hôïp .
  II .PHAÙT TRIEÅN NGOÂN NGÖÕ
  -Bieát keå teân tröôøng , teân lôùp , ñòa chæ tröôøng , teân coâ giaùo vaø caùc baïn trong lôùp .
  - Ñoïc thuoäc thô , ñoàng giao … noùi veà tröôøng lôùp ,baïn beø vaø coâ giaùo .
  - Nhaän ra nhoùm chöõ caùi o , oâ , ô thoâng qua töø qua thô , qua baøi haùt , qua moâi tröôøng xung quanh lôùp .
  - Phaùt trieån kyõ naêng giao tieáp qua vui chôi , qua giao tieáp vôùi baïn , coâ giaùo ,….
  - Bieát keå laïi moät ñoaïn truyeän ñaõ nghe moät caùch maïch laïc .
  - Bieát bieåu loä caûm xuùc cuûa mình baèng ngoân ngöõ hoïc .
  - Bieát laéng nghe coâ vaø caùc baïn noùi , bieát ñaët vaø traû lôøi caùc caâu hoûi .
  III. PHAÙT TRIEÅN NHAÄN THÖÙC
  - Bieát teân ñòa chæ cuûa tröôøng , lôùp ñang hoïc .
  - Treû nhaän bieát teân goïi , chaát lieäu , caùch söû duïng moät soá ñoà duøng , ñoà chôi trong tröôøng lôùp
  - Nhaän bieát moät soá hoaït ñoäng ôû tröôøng trong moät ngaøy ( theå duïc saùng , aên , hoïc , chôi , nguû,…)
  - Bieát ñöôïc thöù töï caùc ngaøy trong tuaàn , nhöõng ngaøy ñi hoïc , nhöõng ngaøy nghæ hoïc .
  - Bieát teân vaø moät vaøi ñaëc ñieåm noåi baät cuûa caùc baïn trong lôùp
  IV . PHAÙT TRIEÅN THAÅM MYÕ
  - Caûm nhaän ñöôïc caùi ñeïp cuûa ñoà duøng ñoà chôi , cuûa caùch baøy bieän , trang trí lôùp hoïc , saân tröôøng trong ngaøy khai giaûng .
  - Bieát theå hieän caùc caùch vaän ñoäng theo nhaïc , caûm nhaän ñöôïc giai ñieäu cuûa baøi nhaïc .
  - theå hieän ñöôïc caùc yù töôûng saùng taïo thoâng qua veõ tranh veà chuû ñeà tröôøng lôùp qua vieäc cuøng coâ trang trí tröôøng lôùp hoïc .
  Haøo höùng tham gia caùc hoaït ñoäng ngheä thuaät trong tröôøng lôùp
  V. PHAÙT TRIEÅN TÌNH CAÛM XAÕ HOÄI
  - Bieát kính troïng yeâu quyù coâ giaùo , caùc coâ trong tröôøng , thaân thieän hôïp taùc vôùi caùc baïn trong lôùp
  Thích thuù vaø coù yù thöùc tham gia caùc hoaït ñoäng lao , trang trí lôùp hoïc .
  - Bieát giöõ gìn , saép xeáp ñoà chôi sau khi chôi xong; Coù thoùi quen giöõ gìn thaân theå saïch seõ; Bieát thöïc hieän moät soá qui ñònh cuûa lôùp , cuûa tröôøng

  MAÏNG NOÄI DUNG
  TRÖÔØNG MAÀM NON

  Lôùp hoïc cuûa beù
  - Teân lôùp , teân coâ giaùo
  - teân vaø ñaëc ñieåm caùc baïn trong lôùp .
  - Ñoà duøng , ñoà chôi caùc khu vöïc hoaït trong lôùp ( Ñaëc ñieåm , hình daïng , chaát lieäu , maøu saéc , caùch söû duïng , xeáp ñaët , baûo quaûn …)
  - Phaân nhoùm , phaân loaïi ñoà duøng theo chaát lieäu , theo chöùc naêng söû duïng …
  - Lôùp hoïc laø nôi treû ñöôïc coâ giaùo chaêm soùc – daïy doã , ñöôïc chôi ñuøa vôùi caùc baïn


  Tröôøng maàm non
  - Teân tröôøng , ñòa chæ , soá ñieän thoaïi
  - Ngaøy hoäi ñeán tröôøng – Ngaøy khai giaûng
  - Bieát caùc khu vöïc trong tröôøng .
  - Bieát keå teân caùc ñoà duøng trong tröôøng vaø caùch söû duïng chuùng .
  - Bieát giöõ gìn veä sinh trong tröôøng vaø caùc nôi coâng coäng
  -
  Caùc hoaït ñoäng cuûa tröôøng maàm non
  - Caùc hoaït ñoäng trong moät ngaøy cuûa lôùp
  ( Lòch sinh hoaït )
  - Toå chöùc sinh hoaït vaên ngheä chaøo möøng chaøo möøng caùc ngaøy leã lôùn.( ngaøy hoäi ñeán tröôøng , teát tryng thu)
  - YÙ nghóa cuûa ngaøy leã khai giaûng naêm hoïc môùi .
  - Tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä giöõ gìn tröôøng lôùp .


  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

  PHAÙT TRIEÅN NHAÄN THÖÙC
  TH MTXQ
  -Tröôøng lôùp maàm non .
  - phaân bieät quan heä giôùi tính ( baïn nöõ , baïn nam.)
  - Phaân bieät , nhaän ra daáu hieäu ñaëc tröng cuûa ñoà duøng , ñoà chôi : hình daïng maøu saéc , kích thöôùc , teân goïi ,…
  - So saùnh chaát lieäu cuûa moät soá ñoà chôi .
  - Laøm thí nghieäm : Vaät noåi vaät , chìm .
  Laøm quen vôùi toaùN
  1.oân daøi ngaén , cao-thaáp , roäng- heïp, 1- nhieàu , ít nhieàu.
  2.Oân soá löôïng 1-2 , nhaän bieát soá löôïng 1-2 , gheùp thaønh caëp nhöõng ñoái töôïng coù moái lieân quan .

  PHAÙT TRIEÅN THAÅM MYÕ
  Aâm nhaïc
  -Haùt , vaän ñoäng caùc baøi haùt thuoäc chuû ñeà tröôøng maàm non,Teát trung thu : “Ngaøy vui cuûa be”, “Vöôøn tröôøng muøa thu ” ,
  “ Ñöôøng vaø chaân ” ,
  - Nghe haùt : Ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc , Troáng côm , möa rôi
  Em yeâu tröôøng em.
  - TCAN : ai nhanh nhaát , Gioïng haùt to gioïng haùt nhoû ,
  Taïo Hình
  - veõ naën , xeù ,daùn , toâ maøu veà tröôøng lôùp , caùc ñoà duøng trong lôùp , trong tröôøng .
  - Cuøng coâ trang trí lôùp hoïc – Laøm ñoà duøng , ñoà chôi töø nguyeân vaät lieäu coù saün , töø pheá thaûi .
  -Veõ tranh coâ giaùo cuûa em .


  PHAÙT TRIEÅN NGOÂN NGÖÕ
  - Troø chuyeän veà caùchoaït ñoäng cuûa tröôøng , cuûa lôùp .
  - Ñoïc thô : Traêng ôi töø ñaâu ñeán ,beù ñi Maãu giaùo , coâ giaùo maàm non ,
  - chuyeän ôû lôùp maãu giaùo, Keå chuyeän theo tranh : Ngaøy hoäi ñeán tröôøng cuûa beù .
  - Nhaän bieát caùc kyù hieäu chöõ vieát qua caùc töø
  - Laøm quen chöõ vieát : o ,oâ , ô
  ( T1,2,3)
  - Troø chôi chöõ caùi : Tìm chöõ caùi trong töø , treân ñoà duøng , ñoà chôi cuûa lôùp .

  PHAÙT TRIEÅN TÌNH CAÛM XH
  -Xem tranh aûnh veà vieäc saép xeáp ñoà duøng trong lôùp .
  -Höôùng daãn treû thöïc haønh caùc coâng vieäc phuïc vuï baûn thaân , caùc coâng vieäc tröïc nhaät lôùp .
  -YÙ thöùc giöõ gìn vaø baûo veä taøi saûn chung cuûa lôùp cuûa tröôøng .
  - Thöïc hieän moät soá qui ñònh cuûa lôùp cuûa tröôøng .
  Troø chôi baùn haøng , xaây döïng

  PHAÙT TRIEÅN THEÅ CHAÁT
  Chaùu tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng reøn luyeän thaân theå : Theå duïc saùng , theå duïc giôø hoïc , hoaït ñoäng ngoaøi trôøi .
  Vaän ñoäng cô baûn : Tung boùng , ñaäp boùng vaø baét boùng ,; baät taïi choã vaø chuïm chaân
  Luyeän khaû naêng treû thöïc hieän caùc vaän ñoäng moät caùch töï tin vaø kheùo leùo
  Bieát phoái hôïp vaän ñoäng cuøng treû khaùc haøo höùng tham gia vaän ñoäng theå löïc.
  - Taïo daùng caùc ñoà duøng ñoà chôi , caùc chöõ caùi …. Baèng cô theå .
  - Troø chôi daân gian : roàng raén leân maây .
  Dinh döôõng – Söùc khoeû :
  -Taäp cho treû theå hieän baèng lôøi noùi vôùi coâ giaøo moät soá daáu hieäu khi bò oám ,
  -Nhaän bieát nhöõng vaät duïng , nôi an toaøn vaø khoâng an toaøn taïi tröôøng , moái nguy hieåm khi theo ngöôøi laï , ra khoûi khu vöïc lôùp ,tröôøng khi chöa ñöôïc pheùp cuûa coâ giaùo . giöõ an toaøn cho baûn thaân vaø cho baïn khi chôi .
  -Luyeän taäp thoùi quen toát veà veä sinh caù nhaân , ñi veä sinh ñuùng nôi qui ñònh
  -Troø chuyeän veà ích lôïi cuûa thöïc phaåm vaø caùc moùn aên trong tröôøng MN , caùch aên uoáng phuø hôïp cho cô theå phaùt trieån caân ñoái , taäp cho treû moät soá haønh vi aên uoáng vaên minh , bieát nhaän xeùt pheâ phaùn nhöõng thaùi ñoä aên uoáng khoâng phuø hôïp .

  .


 2. #102
  Lớp mầm xuanhuongthido4's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2009
  Đang ở
  Dạy lớp
  Bài viết
  13
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Bạn nào có kế hoạch năm học 2009-2010 và trọng tâm xây dựng nề nếp trẻ từng tháng cho mình tham khảo với. Cám ơn !

 3. #103
  Lớp mầm buithanhsonhadlvo's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Đang ở
  lý-tin học
  Bài viết
  1
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  có ai có giáo án mầm non chủ điểm trường mầm non lứa tuổi 2-3 tuổi cho mình với !

 4. #104
  Lớp mầm xuanhuongthido4's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2009
  Đang ở
  Dạy lớp
  Bài viết
  13
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Bạn nào có giáo án chủ đề ' phương tiện và quy định giao thông cho mình với, Cám ơn nhiều!

 5. #105
  Lớp mầm HOAITHO's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Đang ở
  Giáo dục Mầm Non
  Bài viết
  1
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  Xin chao cac ban minh dang can gap Giao an Mam non ve hoat dong tao hinh voi De tai "nan bup be mac vay", voi chu de "Nghe nghiep".Co ban nao co cho minh xin voi, vui long gui vao mail cho minh hen : hoangthi_triki@yahoo.com hoac tttphuong55@student.ctu.edu.vn . Cam on cac ban nhe !

 6. #106
  Lớp mầm quangnhat8283's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Đang ở
  giáo viên giảng dạy
  Bài viết
  1
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  xin chao. rat vui vi duoc la thanh vien cua dien dan.

 7. #107
  Lớp mầm loantieuthu's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Đang ở
  mam non
  Bài viết
  1
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  cac ban oi! minh muon tin giao an mam non ve moi truong xung quanh chu diem truong mam non! co ai biet noi minh biet voi nhe! minh cam on nhieu

 8. #108
  Lớp mầm than300368's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Đang ở
  Dạy toán
  Bài viết
  1
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  ai có giáo án lớp lá đầy đủ cho tôi xin link download nhe? thanks trước nhé.

 9. #109
  Lớp mầm tranquangnhutnhut's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Đang ở
  mam non
  Bài viết
  2
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  phần mềm FormatFlashDisk

 10. #110
  Lớp mầm tranquangnhutnhut's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2009
  Đang ở
  mam non
  Bài viết
  2
  Cám ơn
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Downloads
  0
  Uploads
  0
  xin chào các bạn mình rất vui khi được là thành viên. Mình cần bộ giáo án Mần Non hết cả năm, bạn nào có cho mình xin đi cám ơn các bạn rất nhiều.

+ Trả lời Chủ đề
Trang 11 của 38 Đầu tiênĐầu tiên ... 9 10 11 12 13 21 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 3 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 3 khách)

   

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
Tắt Quảng Cáo [X]